Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

 1. Zákazník tímto uděluje společnosti ByrFin Real Estate, s.r.o., se sídlem nám. U Panského dvora 1769/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 07564457, sp.zn.: C 76271 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • datum narození,
  • rodné číslo,
  • bydliště,
  • adresu sídla,
  • IČ,
  • kontaktní údaje
   (dále jen společně jako „“)
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých OÚ:
  • pro marketingové účely Správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak Správcem, tak subjekty, které jsou vůči Správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které Správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  • pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak Správcem, tak subjekty, které jsou vůči Správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které Správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
 3. OÚ budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K OÚ budou mít přístup pověření pracovníci Správce.
 4. Souhlas se zpracováním OÚ je dobrovolný. Informaci o tom, které OÚ jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání odpovědný zaměstnanec Správce. Souhlas zákazníka je udělován na období 5 let.
 5. Zákazník má právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké OÚ zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování OÚ,
  • vyžádat si u Správce přístup ke svým OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz svých OÚ, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost svých OÚ,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých OÚ,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním OÚ obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním e-mailu na adresu info@byrfin.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce.
 7. Zákazník bere na vědomí, že zpracovávání jeho OÚ je prováděno zejména Správcem, OÚ však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru, finanční poradci spol. ByrFin Wealth Management, s.r.o. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Děkujeme
Tým ByrFin Real Estate, s.r.o.